Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego

REGULAMIN 
WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JEZIORANACH

 

§ 1. Regulamin określa cennik oraz zasady i warunki wypożyczania kajaków, rowerów wodnych, desek Sup przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach

§ 2. Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne z góry, zgodnie z cennikiem, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

§ 3. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych i nie ponosi odpowiedzialności za spływy organizowane z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu. W przypadku dużej fali
i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu  jest wstrzymane.

§ 4. Sprzęt wypożyczany jest tylko osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 

§ 5. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody. 

§ 6. Nie wypożycza się sprzętu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

§ 7. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu

§ 8. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. 

§ 9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

§ 10. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których używanie  jest obowiązkiem wypożyczającego. 

§ 11. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

§ 12. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu i czasie ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię. 

§ 13. Sprzęt może być rezerwowany na warunkach ustalonych z wypożyczalnią. 

§ 14.   Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dziennej  należności za wypożyczenie.

§ 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia. 

§ 16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody  zaistniałe na terenie plaży, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury. 

 § 17. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu opłaty. 

§ 18. Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania. 

§ 19. Koszty naprawy częściowo zniszczonego sprzętu pokrywa wypożyczający. Stopień zniszczenia ocenia obsługa wypożyczalni. 

§ 20. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy sąd. 

§ 21. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.