Regulamin Hali Sportowej

§1.

1. Hala sportowa służy do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno- sportowych, kulturalnych
i okoliczościowych.
2. Zajęcia w hali odbywają się wg wcześniej ustalonego harmonogramu.
3. Do dyspozycji uczestników zajęć i innych form określonych w § 1 pkt 1 oddaje się szatnie oraz toalety.

§ 2.

1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty.
2. Do ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej, oraz zwolnień z opłat Rada Miejska w Jezioranach upoważnia Burmistrza”.
3. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania hali muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3.

1. Z hali sportowej mogą korzystać:
1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pelnoletniego opiekuna,
2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
3) zakłady pracy, instytucje, organizacje,
4) osoby fizyczne,
5) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
2. Przebywać na hali sportowej oraz korzystać z urządzeń hali mogą tylko osoby mające Zajęcia sportowe lub uczestniczące w imprezach
sportowych.

§ 4.

1. KOrzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego.
2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
2) utrzymania czystości w obiekcie,
3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych,
5) niezwłocznego opuszczenia hali po zakończeniu z
3. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć, zobowiązani są do kontrolowania czystośc
obuwia sportowego uczestników zajęć.
4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić
obsługę obiektu.
5. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu oraz wyposażenia grożącego wypadkiem.
6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener,
instruktor). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa.
7. Za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez sportowych z udziałem publiczności odpowiada organizator imprezy
sportowej.

§ 5.

1. Każdy kto przebywa w obiekcie hali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodzić i nie zagrać innym.
2. Podczas rozgrywek oraz imprez sportowych uczestnicy i widzowie zobowiązani są stosować się do zarzązeń porządkowych
organizatora imprezy.
3. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 6.

1. Zabrania się wnoszenia na hale sportową przedmiotów:
1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2) materiałów wybuchowych, fajerwerków wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem,
3) Środków odurzających lub substancji psychotropowych,
4) butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału,
5) napojów alkoholowych.
2. Ponadto zakazuje się:
1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
2) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (szatnie, pomieszczenia służobowe itp.),
3) rzucania wszelkich przedmiotów,
4) rozniecania ognia,
5) spoĹźywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
6) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu,
7) zaśmiecania obiektu hali i terenu przyległego.

§ 7.

Korzystający i przebywający na terenie hali sportowej winni zastosować się do zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 8.

Za wszelkie zniszczenia wynikające z przyczyn niewłaściwego korzystania z hali sportowej, urządzeń, sprzętu, itp. obciążony będzie korzystający lub przebywający w hali, powodujący zniszczenie.