Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W JEZIORANACH:

 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego w Jezioranach przy ul. Wipsowskiej.
2. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i innych wymaga zgody właś›ciciela to jest gminy Jeziorany jak również uzgodnienia z jego zarządca… Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Jezioranach.

3. Ze stadionu mogą korzystać‡ zgodnie z harmonogramem:

a) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach w celu organizowania imprez sportowych, rozrywkowych, kulturalnych
b) zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego Jeziorany,
c) uczniowie szkół‚ podstawowych z terenu gminy Jeziorany w obecnoś›ci nauczyciela lub instruktora uczniowie Gimnazjum w Jezioranach w obecności nauczyciela lub instruktora,
d) uczniowie Zespołu Szkół‚ Ponadgimnazjalnych w obecnoś›ci nauczyciela lub instruktora,
e) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora.

4. Korzystanie ze Stadionu Miejskiego przez inne grupy jest możliwe tylko za zgodą… Oś›rodka Sportu i Rekreacji w Jezioranach. Osoby te muszą… być‡ peł‚noletnie i korzystają… z obiektu i urządzeń„ na własną… odpowiedzialność‡.

5. Osoby przebywają…ce na terenie stadionu muszą… stosować‡ się™ do niniejszego regulaminu i przestrzegać zasad bezpieczeń„stwa.

6. Zabrania się™ na terenie stadionu:

a) wnoszenia materiał‚ów pirotechnicznych, szkodliwych środków chemicznych, broni, niebezpiecznych narzędzi, butelek i opakowań„ szklanych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników zgromadzenia,
b) przechodzenia przez ogrodzenie i w miejscach niedozwolonych, bądź też tarasowanie przejść‡ i cią…gów komunikacyjnych uniemożliwiają…cych swobodne poruszanie się™ zawodników, wykonywanie obowiązków przez sędziów, trenerów, służb™ ochrony i inne osoby działające w imieniu organizatorów imprezy,
c) zaś›miecania i zanieczyszczania w inny sposób terenu i jego obrzeży,
d) zakłócania ładu i porzą…dku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź prowokowania do takich zachowań„,
e) niszczenia ł‚awek, ogrodzenia, koszy i innych urządzeń„ oraz drzew, krzewów, trawy na terenie stadionu i obrzerzach
f) zał‚atwiania potrzeb fizjologicznych,
g) przebywania na pł‚ycie boiska osób innych niż zawodnicy, trenerzy, sędziowie oraz organizatorzy imprez i obsł‚uga stadionu,
h) wjeżdżania pojazdów bez zezwolenia,
i) wprowadzania psów i innych zwierząt za wyją…tkiem organizowanych wystaw tych zwierząt.

7. Osoby, które nie stosują się do zasad określonych w niniejszym regulaminie podlegają karze grzywny wedł‚ug przepisów postę™powania w sprawach o wykroczenia.